Drank- en horecavergunning paracommerciële bedrijven

Alcohol schenken in uw kantine of ontmoetingsruimte? U heeft een exploitatievergunning en een paracommerciële drank- en horecavergunning nodig. Gaat u ook een terras gebruiken? Dan heeft u ook een terrasvergunning nodig. U kunt deze 3 vergunningen in 1 keer aanvragen.
Heeft u al een vergunning? Dan kunt u leidinggevenden toevoegen of wijzigen.

Vergunning aanvragen

Leidinggevenden toevoegen of  verwijderen

Kosten

 • Drank- en horecavergunning voor paracommerciële horeca: € 146,-
 • Exploitatievergunning: € 109,50
 • Terrasvergunning: € 13,-
 • Terras per m2 per jaar: € 13,80

Benodigdheden

 • Een door het bestuur ondertekend alcoholbestuursreglement
 • Als u een terras gaat gebruiken: een plattegrond tekening
 • Van elke leidinggevende die u opgeeft
  • door de leidinggevende ondertekende verklaring leidinggevende (pdf)
  • kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart
  • kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne

Handig om te weten

 • De gemeente toetst uw aanvraag op de Drank- en Horecawet, de Drank- en Horecaverordening Smallingerland en het bestemmingsplan.
 • Er worden eisen gesteld aan uw vereniging/stichting en de inrichting waarvoor u de vergunningen aanvraagt.

Wat zijn de voorwaarden aan leidinggevenden?

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder
 • Leidinggevenden zijn de afgelopen 5 jaar niet veroordeeld voor een strafbaar feit
 • Leidinggevenden staan niet onder curatele en zijn ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet
 • Leidinggevenden staan ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne

Wat zijn de voorwaarden aan de inrichting?

 • De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
 • Er moet één ruimte een oppervlakte hebben van minimaal 35 m2
 • De hoogte van alle ruimtes moet van de vloer af gemeten minimaal 2.40 meter zijn
 • Alle ruimtes hebben een goed werkende mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht. De luchtverversingscapaciteit moet 0,0038 m3/s per m2 vloeroppervlakte zijn.
 • Er moet elektriciteit, drinkwater en telefoon aanwezig zijn
 • Er zijn 2 volledig van elkaar gescheiden en afsluitbare toiletgelegenheden
 • De mogelijkheid handen te wassen met stromend water.
 • De toiletpotten en urinoirs moeten zijn voorzien van een waterspoeling.
 • De toiletruimten mogen niet rechtstreeks vanuit een inrichting toegankelijk zijn

Wat zijn de verdere voorwaarden?

 • Alcoholbestuursreglement. Het bestuur stelt een reglement vast dat vanuit het oogpunt van sociale hygiëne de verstrekking van alcoholhoudende drank waarborgt. In het reglement wordt vastgelegd welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen. Daarnaast wordt de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement vastgelegd. Het reglement of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig.
 • Lijst barvrijwilligers. De vereniging/stichting houdt een registratie bij van de barvrijwilligers die de voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze registratie of een afschrift daarvan is in de inrichting aanwezig.

Hoe verloopt het proces?

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Ontbreken er stukken dan kunt u de aanvraag aanvullen.
Als de burgemeester van plan is de vergunning te verlenen maakt hij dit bekend. Tegen dit voorgenomen besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een zienswijze indienen. Komen er geen zienswijzen binnen, dan besluit de burgemeester binnen 4 weken definitief op uw aanvraag. Komen er wel zienswijzen binnen, dan weegt de burgemeester deze en neemt een beslissing binnen 6 weken.