Adviesraad Sociaal Domein

Sinds de decentralisatie in het sociale domein in 2015, had de gemeente Smallingerland twee cliëntadviesraden: de Cliëntenraad Smallingerland en de WMO adviesraad.

Vanuit het college bestond al langere tijd de wens naar 1 brede adviesraad voor het sociaal domein. Vraagstukken binnen het sociale domein hebben steeds vaker met elkaar te maken. Daar past dan ook een compleet advies bij. Daarnaast overlappen de verschillende doelgroepen elkaar binnen alle besluiten en regelingen die de gemeente moet toepassen.

Kortom een sterk veranderende beleidsomgeving, waarbij uiteindelijk de uitvoering van beleid een belangrijke plaats in neemt. Beide cliëntadviesraden hebben begin 2022 positief geadviseerd over deze ontwikkeling. Ze zijn samengevoegd tot een nieuwe adviesraad: de Adviesraad Sociaal Domein. Zij geven het college gevraagd en ongevraagd advies.