Kandidaatstelling politieke partijen

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidatenlijst van uw partij moet dan persoonlijk worden ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente Smallingerland. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten staan.

Uitnodiging voor extra controle

U krijgt ook een uitnodiging om uw kandidatenlijst vooraf te laten controleren op mogelijk verzuim. Deze controle is op 18 januari. Het is niet verplicht. Als u uw kandidatenlijst wel laat controleren, moet u de lijst op 31 januari nog steeds persoonlijk inleveren.

Uitnodigingen niet ontvangen

Alle aangemelde partijen krijgen een uitnodiging. Heeft uw partij geen bericht gekregen? Neem dan contact op met verkiezingen@smallingerland.nl.

Voorwaarden

De persoon die de lijst inlevert moet bevoegd zijn voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Op 31 januari levert u een aantal documenten in. U vindt de formulieren in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV-module). De documenten die u inlevert:

 • Een kandidatenlijst (model H1);
 • Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling van iedere kandidaat op de lijst (model H9). Controleer de schrijfwijze van de voorletters en achternaam van alle kandidaten vóór het ondertekenen van de instemmingsverklaring.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van degene die de kandidatelijst inlevert (voor- en achterkant). U mag geen gegevens afschermen en u mag niet op de kopie schrijven.
 • Eventueel: verklaringen van vestiging van kandidaten die niet in de gemeente Smallingerland wonen. Daarin verklaren zij dat zij bij benoeming in de gemeente Smallingerland gaan wonen;
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan degene die de kandidatenlijst inlevert om boven deze lijst de aanduiding van de partij te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1).

Partijen die nu geen onderdeel zijn van de gemeenteraad van Smallingerland moeten ook:

 • zorgen voor tenminste 20 ondersteuningsverklaringen (model H4). Wij raden u aan een paar ondersteuningsverklaringen extra in te leveren. Zo voorkomt u dat u bij een eventuele ongeldige ondersteuningsverklaring een verzuim moet herstellen.
 • een waarborgsom betalen. Die is € 225,-. U moet een bewijs van betaling van de waarborgsom aanleveren bij de kandidatenlijst.
 • (eventueel) een verklaring van samenvoeging (model H3-2) inleveren. Dat doet u als uw partij samen met een andere partij verder gaat onder één naam.

Voorwaarden kandidaten

Kandidaten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Alle kandidaten zijn kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Smallingerland. Dat betekent dat ze 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Minderjarigen mogen ook op de lijst worden geplaatst, als zij meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen gemeenteraad.
 • Kandidaten die buiten de gemeente wonen, moeten een verklaring inleveren waar in staat dat zij in de gemeente Smallingerland gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.
 • Kandidaten die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • De kandidaten mogen niet op andere kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 staan.
Verklaring van ondersteuning voor nieuwe partij

Partijen die momenteel geen zetel hebben in de gemeenteraad, moeten minimaal 20 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen.

Ondersteuningsverklaring tekenen op gemeentehuis

Kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Smallingerland kunnen een ondersteuningsverklaring tekenen. Dat moet persoonlijk, bij de balie in het gemeentehuis in Drachten. Daarvoor is een geldig legitimatiebewijs nodig. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf 3 januari tot en met 31 januari 2022 worden afgelegd. Het formulier voor de ondersteuningsverklaring vindt u in de OSV.

Volgorde verklaringen

Zorg ervoor dat de kandidatenlijst definitief is voordat u de ondersteuningsverklaringen print en bij de gemeente laat ondertekenen. Bij het inleveren moet de volgorde van de kandidaten op de lijst hetzelfde zijn als de kandidaten op de ondersteuningsverklaringen.

Formulieren en documenten in OSV-module

Op kiesraad.nl kunt u de OSV-module voor de politieke partijen (OSV2020-PP) downloaden. Met de OSV kunt u de benodigde formulieren uitprinten en de officiële bestanden maken die u op de dag van kandidaatstelling moet inleveren. De formulieren zijn meestal wettelijk voorgeschreven sjablonen. Dat betekent dat u die verplicht moet gebruiken. Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in.

Waarborgsom kandidaatstelling 2022

Partijen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, of bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225 betalen. Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een betaalbewijs worden overlegd.

Uiterlijk 17 januari ontvangen

De waarborgsom moet uiterlijk op 17 januari 2022 zijn ontvangen door het Centraal Stembureau. U kunt de waarborgsom overmaken naar rekeningnummer NL43 BNGH 0285 0078 90 t.n.v. de gemeente Smallingerland. Vermeld daarbij:

 • de naam van de politieke partij;
 • het adres waar het betaalbewijs naartoe gestuurd moet worden.

Na ontvangst van de waarborgsom krijgt u een bewijs van betaling (H12). Dit is één van de stukken die moet inleveren op de dag van kandidaatstelling.

Terugbetaling

De waarborgsom wordt teruggegeven, tenzij het aantal behaalde stemmen lager dan 75% van de kiesdeler is en aan de desbetreffende partij geen zetel is toegewezen. Partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen geen geldige kandidatenlijst inleveren, krijgen de waarborgsom ook terug.

Nummering kandidatenlijst tijdens openbare zitting

De nummering van de kandidatenlijsten gebeurt tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur. Het centraal stembureau geeft dan alle ingediende kandidatenlijsten een nummer. Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige verkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben gekregen, bepaalt de volgorde. Daarna krijgen de nieuwe partijen en de partijen die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad een nummer. Dit gebeurt (wanneer nodig) via loting.

Beoordeling kandidatenlijst tijdens besloten zitting

Op dinsdag 1 februari 2022 beoordeelt het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten. Als er documenten ontbreken wordt de persoon die de lijst heeft ingeleverd op de hoogte gesteld. Vanaf dat moment heeft deze persoon nog 2 dagen om de verzuimen te herstellen.

Definitieve vaststelling lijsten

Op 4 februari 2022 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de lijsten definitief vast. De zitting is in het gemeentehuis in Drachten. U kunt de zitting digitaal volgen. Meer informatie hierover volgt later.

Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of voor de hele lijst. Daarna worden in deze zitting ook de lijstnummers vastgesteld. Iedere belanghebbende kan daarna tot uiterlijk 8 februari 2022 beroep instellen bij de Raad van State (Bestuursrechtspraak). Het proces verbaal van de zitting wordt ter inzage gelegd tot het moment dat de kandidatenlijsten definitief zijn.

Kandidatenlijsten ter inzage

De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de gemeenteraadsverkiezingen liggen voor iedereen na de zitting van het centraal stembureau ter inzage op het gemeentehuis in Drachten, aan de Gauke Boelensstraat 2.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectgroep verkiezingen. Stuur een e-mail naar verkiezingen@smallingerland.nl of bel naar 0512 581 234.