Ontwikkeling De Swetten Drachten een stap verder

Op 23 april 2024 heeft de werkgroep Ruimtelijke Verkenning het eindadvies over de ontwikkeling van de wijk De Swetten aan het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Smallingerland aangeboden. In dit advies, dat samen met de wijk is opgesteld, staan voorstellen over veranderingen in de wijk. Het te ontwikkelen multifunctioneel centrum vormt hierin zowel fysiek als sociaal een nieuw hart van de wijk. "Er komen 150 woningen bij die ruimte bieden aan heel veel woningzoekenden. We weten dat de ruimte hiervoor schaars is, maar er wordt zorgvuldig gekeken naar voldoende ruimte voor parkeren, ontmoeten, spelen en bewegen in het groen", zegt wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier. Het college is positief over dit advies en neemt het mee in een voorstel richting de gemeenteraad. 

Verschillende scenario's

De zoektocht naar verschillende ontwikkelscenario's heeft geresulteerd in een voorkeursscenario waarbij het nieuwe multifunctionele centrum op de locatie van It Heechhôf komt. Verdeeld over 8 locaties worden in totaal 150 woningen aan de wijk toegevoegd. Dit is inclusief De Tuinen, waar Accolade bijna klaar is met de ontwikkeling van 17 nieuwe woningen. Er komen bijna overal grondgebonden woningen, met uitzondering van een blok gestapelde woningen op de locatie van De Utwyk, tegenover de winkels aan de Handwerkerszijde. 

Wethouder Pieter van der Zwan over het nieuw te bouwen multifunctionele centrum: "Dit wordt een meerwaarde voor de wijk. Een modern en duurzaam gebouw waar functies gecombineerd zijn en waar een samenhangend programma voor alle inwoners aangeboden wordt. Voor het goed functioneren van dit nieuwe hart van de wijk vraagt de verkeersveiligheid op De Tijen aandacht."

Behoud en verbetering leefbaarheid

Het advies van de werkgroep beschrijft in het voorkeursscenario dat het toevoegen van het multifunctionele centrum en de woningen hand in hand gaat met het investeren in de openbare ruimte. Dit ter behoud en verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Over de benodigde financiële middelen voor deze investeringen in de openbare ruimte neemt de gemeenteraad naar verwachting voor de zomer een besluit.

Ontwikkelstrategie woningbouw

Met het vaststellen van de Ontwikkelstrategie in 2021 heeft de gemeenteraad besloten braakliggende en vrijkomende locaties te gaan benutten voor woningbouw. Door deze Ontwikkelstrategie worden er zo'n 700 woningen aan Drachten toegevoegd. De gemeente ontvangt hiervoor van het Rijk een subsidie ter hoogte van € 6,3 miljoen uit de Woningbouwimpuls. 

Brede participatie

Dankzij de actie van een aantal  inwoners van De Swetten in oktober 2022, zijn de ontwikkelingen van het multifunctioneel centrum en de woningbouw nu met alle belanghebbenden en in samenhang met elkaar opgepakt. Onder begeleiding van onafhankelijk procesbegeleider Annemarieke Aarts (Bureau van waarde) en stedenbouwkundig en landschappelijk onderzoeksbureau PeetersenDaan is een breed participatieproces doorlopen. In dit participatieproces hebben alle belanghebbenden bij de veranderende wijk meegedaan en inhoudelijke input geleverd. Acht  bewoners maakten ook deel uit van de werkgroep. Zij zaten aan tafel met de bril van de dagelijkse gebruiker. De werkgroep heeft het eindadvies opgesteld. 

Toekomstperspectief

Het voorkeursscenario biedt een toekomstperspectief voor de wijk. Er ligt een breed kader voor de ontwikkeling van de locaties voor het multifunctionele centrum en de woningen, in samenhang met maatregelen ter behoud en verbetering van de leefbaarheid. Daarvoor wordt onder andere ingezet op het aanplanten van extra bomen, ruimte voor klimaatadaptatie, bewegen, spelen, ontmoeten en een goed en verkeersveilig bereikbaar wijkhart.