Raadsvergadering op dinsdag 12 maart


De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 12 maart 2024 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 12 maart a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel I - locatie Raadzaal
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Lijst adviesrecht Omgevingswet
4.    Bestemmingsplan 2e herziening De Peinder Mieden
5.    Bestemmingsplan Noorderend 52 Drachten
6.    Wijziging beeldkwaliteitrichtlijnen Op 'e Wal 4 Oudega
7.    Sluiting

Agenda De Ronde Tafel II - locatie Trouwzaal
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Wijziging GR Hûs en Hiem
4.    Wijziging Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022
5.    Wetswijziging Breed Offensief - Gewijzigde Participatieverordening gemeente Smallingerland
6.    Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 
Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal
1.    Opening
2.    Vragenuur
3.    Vaststellen agenda
4.    Partiële herziening bestemmingsplan bedrijvenpark A7-Noord
5.    Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Skoallereed 4 Oudega
6.    Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging pand Het Zuid 39, Drachten
7.    Benoeming en ontslag leden Adviescommissie Gemeentelijke Omgevingskwaliteit 2024 - Hûs en Hiem 
8.    Klimaatadaptatieplan Smallingerland 2024-2028
9.    Aanpassing doelstellingen project Verbouw Gemeentehuis
10.    Instructie voor de griffier
11.    Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Vaststellen van de besluitenlijsten
4.    Ingekomen stukken
5.    Partiële herziening bestemmingsplan bedrijvenpark A7-Noord
6.    Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Skoallereed 4 Oudega
7.    Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging pand Het Zuid 39, Drachten
8.    Benoeming en ontslag leden Adviescommissie Gemeentelijke Omgevingskwaliteit 2024 - Hûs en Hiem 
9.    Klimaatadaptatieplan Smallingerland 2024-2028
10.    Aanpassing doelstellingen project Verbouw Gemeentehuis
11.    Instructie voor de griffier
12.    Sluiting

U kunt de vergadering ook online live volgen.