Twee percelen weiland voor pacht aangeboden

De gemeente Smallingerland heeft het voornemen om twee percelen onder aanvullende voorwaarden (hieronder vermeld) nabij de Kletten in Opeinde door middel van een loting in pacht uit te geven. Het gaat om de percelen, kadastraal bekend gemeente Rottevalle, Sectie B, nummers 4904 en 4744 (totale oppervlakte 16.96.07 m2). De percelen worden per 15 mei 2024 uitgegeven in geliberaliseerde pacht. De pachtovereenkomst wordt gesloten voor een periode van één jaar waarna de periode kan worden verlengd. De pachtprijs bedraagt € 5.936,25 per jaar (indexering). De inschrijftermijn loopt van 10 april 2024 tot en met 30 april 2024. 

Na de sluiting van de inschrijftermijn wordt tijdens een lotingsbijeenkomst op het gemeentehuis in Drachten de pacht van de percelen toebedeeld. De trekking wordt uitgevoerd door twee ambtenaren van de gemeente Smallingerland. Belangstellenden kunnen haar belangstelling kenbaar maken door het sturen van een mail naar: servicecentrum@smallingerland.nl. Voor vragen kunt u bellen met mevrouw D. de Haan, telefoonnummer 0512 58 12 34 of mailen naar d.de.haan@smallingerland.nl.

Aanvullende pachtvoorwaarden gemeentelijke graspercelen nabij de Kletten in Opeinde

De gemeente wil in haar buitengebied werken aan een gezondere bodem, droogteresistentie en meer biodiversiteit door ervaringen op te doen met extensief kruidenrijk gras. Om inzicht te krijgen in de effecten van de overgang van traditioneel productief gras naar extensief kruidenrijk gras draait de gemeente een pilot op haar percelen aan de Kletten in Opeinde. De gemeentelijke graspercelen moeten na het doorzaaien worden gebruikt volgens de criteria van het internationale duurzaamheid keurmerk: On the way to planetProof (versie 14 december 2023 vastgesteld door het College van Deskundigen dierlijk). Dit keurmerk is ontwikkeld en wordt beheerd door Stichting Milieukeur (SMK). Een erkende instantie controleert op uitvoering van de instapeisen, beheervoorschriften en het doorzaaien. 

Gebruiksvoorwaarden On the way to PlanetProof

De percelen moeten worden gebruikt volgens het topniveau van het subthema: natuur en landschap, indicatoren nr. 2.6 van de nieuwe norm On the way to Planetproof of gelijkwaardig. In praktische zin kan hieraan worden voldaan door uitvoering van de instapeisen van BBM-pakket 151 (Beheerpakket Biodiversiteitsmonitor). 

Graslandbewerking en type gras-kruidenmix

Bij het doorzaaien met kruidenmengsels is machinale voorbewerking (lostrekken) van groot belang. Het doorzaaien van de betreffende percelen moet eind augustus/ begin september plaatsvinden. Doorzaaien extensief kruidenmengsel: 60% gras, 20% kruiden en 20% vlinderbloemigen. Het doorzaaien van het type gras-kruidenmix vindt in overleg met de gemeente plaats. 

Behoud landschapselementen

De belangrijkste kenmerken van het gebied aan de Kletten zijn de elzensingels en de natte elementen zoals sloten, dobben en pingoruïnes. De kwaliteit en de bezettingsgraad van de landschapselementen rondom de weilandpercelen moeten in stand blijven. Daarvoor is goed beheer nodig. Het beheer van de elzensingels moet voldoen aan de kwaliteitscriteria volgens deel B van de Veldgids landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden van Landschapsbeheer Friesland. Sloten, dobben en pingoruïnes moeten door ecologisch beheer volgens de Kaderrichtlijn Water in stand blijven. Voor vragen kunt u terecht bij de heer P. Baas, telefoonnummer 0512 58 12 34 of p.baas@smallingerland.nl.