De organisatie: ketens en teams

Onze ongeveer 600 medewerkers zijn verdeeld over drie ketens: het sociaal domein, het ruimtelijk domein en bedrijfsvoering.

Sociaal Domein

Het sociaal domein bestaat uit ongeveer 165 collega's in 6 teams. Een inwoner van Smallingerland hoort een zeker bestaan te hebben, er toe te doen, er bij te horen en zich goed te voelen. Het Sociaal Domein is ingericht om deze doelen te behalen.

De teams van het Sociaal Domein

Naar Inkomen

Naar Inkomen bestaat uit ongeveer 30 collega's. Het team werkt aan toekennen en beheren van uitkeringen en minimaregelingen en draagt zo bij aan de bestaanszekerheid van inwoners. Het team regelt ook coronasteun, energietoeslagen en leefgeld voor Oekraïners.

Naar Werk

Naar Werk bestaat uit ongeveer 25 collega's. Het team werkt aan het begeleiden van inwoners met een uitkering naar werk. Ook inburgering van migranten valt hieronder. Samen met bedrijven in de gemeente zorgen ze voor verhoging van de participatie.

Na(ar) School

Na(ar) School bestaat uit ongeveer 25 collega's. Het team beidt actieve ondersteuning van schoolverlaters in het toch behalen van een diploma / startkwalificatie. Ze dragen bij aan verlagen het verzuim onder jongeren en verzorgen uitkeringen voor jongeren indien nodig. Daarbij regelt het team het leerlingenvervoer.

Samen Leven

Samen Leven bestaat uit ongeveer 20 collega's. Het team is verantwoordelijk voor beleidsadvisering- en ontwikkeling gericht algemene voorzieningen, zoals sport, onderwijs, cultuur, welzijn, volksgezondheid, preventie, dorpen en wijken. Ze dragen bij aan het bevorderen van toegankelijkheid en optimaal gebruik van algemene voorzieningen.

Sociaal Geregeld

Sociaal Geregeld bestaat uit ongeveer 20 collega's. Het team is verantwoordelijk voor beleidsadvisering- en ontwikkeling op gebied van De jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet inburgering. Ze dragen bij aan het bevorderen van optimaal participeren in de maatschappij.

Sociaal Ondersteunend

Sociaal Ondersteunend bestaat uit ongeveer 45 collega's. Het team werkt aan de financiële administratie en cliënten administratie binnen sociaal domein. Dit doen ze voor: werk & inkomen, zorg & ondersteuning, fraudepreventie, toezicht & handhaving, verhaal & terugvordering, bezwaar & beroep, kwaliteitszorg, business control en financieel beleid. Het team ondersteunt ook Carins.

Ruimtelijk Domein

Het ruimtelijk domein, ofwel ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit ongeveer 240 collega's en 6 teams. De keten is ingericht voor omgevingsbeheer, ruimtelijke en economische ontwikkeling en toezicht en handhaving. Met aandacht voor de stad Drachten en de wijken, de 13 dorpen, het buitengebied, bedrijven en de maakindustrie. 

De teams van het Ruimtelijk Domein

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling bestaat uit ongeveer 55 collega's verdeeld over omgeving én ondernemen & ontwikkelen. Samen verantwoordelijk voor de economie, recreatie, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, stedenbouw, natuur en landschap, verkeer en vervoer, duurzaamheid, water en milieu. Projecten zoals het zwembad, mobiliteitsvisie en de woningbouwopgave komen vanuit dit team.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Vergunningen, Toezicht en Handhaving bestaat uit ongeveer 50 collega's. Het team is verantwoordelijk voor handhaving in het fysieke domein, brandveiligheid, milieu aanvragen, bouwvergunningen, DHW, APV vergunningen, parkeren, evenementenvergunning en juridische handhaving.

Omgevingsbeheer Geregeld

Omgevingsbeheer Geregeld bestaat uit ongeveer 40 collega's . Het team is verantwoordelijk voor het beleid, voorbereiding en toezicht voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hieronder vallen onze wegen, riool, groen, kunstwerken en de openbare verlichting. Ook beheren ze de begraafplaatsen.

De Tussendiepen

Op het industrieterrein in Drachten vind je onze buitendienstlocatie (De Tussendiepen) én de twee afvalstations. Hier werken in ongeveer 100 collega's verdeeld over drie teams.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering bestaat uit ongeveer 200 collega's in 8 teams. De doelen die behaald moete worden in het sociaal- en het ruimtelijk domein vragen om goede bedrijfsvoering. De Keten Bedrijfsvoering voert werkzaamheden uit die van belang zijn voor het laten functioneren van onze organisatie. 

De teams van Bedrijfsvoering

Klantcontact

Klantcontact bestaat uit ongeveer 35 collega's. Het team is het gezicht van onze organisatie en één van de redenen dat onze dienstverlening hoog scoort. Het bestaat uit ontvangst, burgerzaken, media, administratie, bodes, inkoop, schoonmaak en de telefooncentrale.

Organisatie en Communicatie

Organisatie en Communicatie bestaat uit ongeveer 30 collega's. Het team is verantwoordelijk voor personeelsbeleid, HR-advies, werving & selectie, HR- en salarisadministratie, organisatieontwikkeling, communicatie-advies, woordvoering en ontwerp- & drukwerk.

Informatievoorzieningen en ICT

Informatievoorziening en ICT bestaat uit ongeveer 20 collega's. Het team is verantwoordelijk voor de servicedesk, systeembeheer, ICT advies, applicatiebeheer en business informatie analyse. 

Financiën

Financiën bestaat uit ongeveer 40 collega's. Het team is verantwoordelijk voor de gehele P&C cyclus, financiële administratie en advisering met betrekking tot financiën en het financieel beleid van de gemeente. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het beleid, heffen en innen van de lokale belastingen als ook kwijtschelding.

Concern

Concern bestaat uit ongeveer 25 collega's. Het team is verantwoordelijk voor inkoop & aanbesteding, advisering en ondersteuning van bestuur en directie, openbare orde & veiligheid, juridisch advies, geschillenbeslechting, mediation, klachtenbehandeling, bezwaar & beroep en verzekeringen.

Concerncontrol

Concerncontrol bestaat uit ongeveer 5 collega's. Het team werkt aan het doelmatig, rechtmatig en efficiënt 'in control' komen en houden van onze organisatie. Deze collega's geven advies over ontwikkelingen, kansen, bedreigingen en risico’s voor onze organisatie, de activiteiten en projecten.

Programma's en Projecten

Programma's en Projecten bestaat uit ongeveer 15 collega's. Het team werkt aan de professionalisering van het programmatisch en projectmatig werken en levert de managers van de organisatie brede programma's en de projectleiders voor de bestuurlijk en maatschappelijk meest complexe projecten.

Informatie en Analyse

Informatie en Analyse bestaat uit ongeveer 30 collega's. Het team is verantwoordelijk voor basis- & kernregistraties, data-analyse en datavisualisatie, waaronder GEO-informatie, procesanalyse, recordmanagement & informatieconsultancy en beleid gericht op data gedreven sturen.

De Tussendiepen

Op het industrieterrein in Drachten vind je onze buitendienst locatie 'de Tussendiepen' én de twee afvalstations, want Smallingerland regelt afvalinzameling en verwerking zelf.

De teams van De Tussendiepen

Omgevingsbeheer Schoon

Omgevingsbeheer Schoon bestaat uit ongeveera 30 collega's. Het team is verantwoordelijk voor afvalinzameling, het ecostation, schoonhouden van riolering, kolkenzuigen en vegen. Door goede inzameling en scheiding zorgt dit team voor een bijzonder lage afval-rekening voor inwoners.

Omgevingsbeheer Wijken

Omgevingsbeheer Wijken bestaat uit ongeveer 30 collega's. Het team is verantwoordelijk voor het wijkbeheer van 17 wijken en het centrum van Drachten. Hieronder valt beheer en onderhoud van groen, bermen, watergangen, zwerfafval, afvalbakken, speeltoestellen en schoon houden van het centrum.

Omgevingsbeheer Specialisten

Omgevingsbeheer Specialisten bestaat uit ongeveer 35 medewerkers. Het team is verantwoordelijk voor ongediertebestrijding, parkeergarages, straten maken, timmerwerk, brugbemanning, pontschippers, gladheidbestrijding, monteurs, beheer sportvelden, beheer gemalen, boomverzorgerging, beheer begraafplaatsen en beheer vliegveld.