Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld als uw aanvraag voor een vergunning of een bijstandsuitkering is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken. Neem eerst contact met ons op voordat u een bezwaarschrift indient. Misschien kunnen wij uw vragen al beantwoorden? 

Let op: U kunt hier geen bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. Dat kan hier.

Bezwaarschrift indienen

Kosten

Geen. Vraagt u een voorlopige voorziening aan of gaat u in beroep? Dan betaalt u griffierechten.

Zo werkt het

Gebruik het bezwaarformulier om uw bezwaar digitaal naar de gemeente te sturen.

Schriftelijk mag ook. Zet in uw bezwaar de verzenddatum en het kenmerk van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of stuur een kopie van dit besluit mee) en geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Stuur uw bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.

Maakt u bezwaar voor iemand anders? Stuur een toestemming van deze persoon mee met het bezwaar.

Maakt u bezwaar namens een groep particulieren? Stuur een machtiging met een lijst namen, adressen en handtekeningen van alle personen die bezwaar maken mee. Zo is het duidelijk dat u bevoegd bent om namens deze groep bezwaar te maken.

Dien het bezwaarschrift binnen 6 weken in na de dag waarop het besluit is verzonden of bekend is gemaakt. U voorkomt zo dat uw bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden.

Bemiddeling en mediation

Uitgangspunt is dat een bezwaar wordt opgelost door met elkaar in gesprek te gaan. Bemiddeling en mediation zorgen vaak al voor een oplossing. Lees meer in de folder Passend contact.

Bezwaarschriftencommissie

Soms lukt het niet om in gesprek tot een oplossing te komen. Dan legt de gemeente uw bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie adviseert de gemeente over uw bezwaarschrift. De gemeente vraagt deze commissie ook om advies als u aangeeft geen bemiddeling of mediation te willen. Na het advies van de commissie, neemt de gemeente een besluit over uw bezwaarschrift. 

Besluit tijdelijk opschorten

Wilt u dat de gemeente een besluit niet uitvoert, waartegen u bezwaar heeft ingediend? Vraag om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen bij spoedeisende zaken. De rechter bepaalt of het besluit wordt opgeschort.

Oneens met het besluit op uw bezwaarschrift

Dien dan binnen 6 weken een beroepschrift in. In het besluit op uw bezwaar staat waar u in beroep kunt gaan.