Roeken

Op deze pagina vindt u informatie over roeken, de mogelijke overlast en wat we daaraan kunnen doen.

De roek

De roek is een sociaal levende vogel. De roek eet, slaapt en broedt in groepen (kolonies). De roek broedt het liefst in voldoende volwassen bomen van minimaal 15 meter hoog met voldoende stevige takvorken. Doordat roeken zo sociaal zijn, leren jonge roeken als snel waar voedsel te vinden is, welke bomen geschikt zijn om in te nestelen en waar het veilig is.

Beschermde vogel

De roek komt van nature voor in een landschap waar weiden, akkers en bosjes elkaar afwisselen. In het verleden is er echter veel op de roek gejaagd. Mede door de jacht en onopzettelijke vergiftiging met landbouwbestrijdingsmiddelen was het aantal roeken in Nederland rond 1970 op een dieptepunt. Rond deze periode is de roek beschermd. Het aantal roeken daalt nog steeds in Nederland. Door menselijke verstoringen verspreiden de voorheen grote roekenkolonies zich steeds meer in kleinere kolonies op verschillende locaties richting de bebouwde kom.

Waarom broeden roeken in de bebouwde kom?

Door het vele jagen op de roek in het verleden hebben de roeken in de bebouwde kom bescherming opgezocht. De veiligheid van de bebouwing wordt van ouder op jong doorgegeven.

Overlast

De gemeente krijgt klachten van inwoners die dichtbij een broedlocatie wonen. De klachten gaan over het geluid dat de roeken maken en de uitwerpselen en takafval. Niet iedere inwoner ervaart de aanwezigheid van roeken als overlast. Er zijn ook inwoners voorstander zijn van de roeken in hun wijk of die vinden dat roeken nu eenmaal bij de natuur horen.

Wat doet de gemeente Smallingerland om overlast te voorkomen?

Vogels horen in de natuur en bij het wonen in een groene omgeving. Om de overlast te beperken zorgen we ervoor dat geschikte locaties aantrekkelijk blijven. Toch kan de overlast van de roeken zo groot worden, dat het nodig is om als mens in te grijpen in de natuur.

Regels en wetgeving

Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn roeken beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. De roek is een koloniebroeder en broedt elk broedseizoen op dezelfde plaats. Daar is hij zeer honkvast in. Ze zijn daarbij afhankelijk van de bebouwing of natuurlijke omgeving met herkenbare punten. Dit is de reden dat behalve de roek ook zijn nest het hele jaar beschermd is.

Beheerplan

Het aanpakken van overlast door roeken vindt alleen plaats op plekken waar de overlast door omwonenden als ernstig wordt ervaren en de roekennesten dichtbij woningen zijn gesitueerd. De gemeente Smallingerland heeft een roekenbeheerplan laten maken. Dit hebben we besproken met de provincie Fryslân. De provincie heeft toestemming gegeven om het plan uit te voeren. Dit roekenbeheerplan geeft ons ruimte de overlast te bestrijden en tegelijkertijd de roek te beschermen. 

Wanneer wordt er gestart met het roekenbeheer

Sinds december 2022 is de gemeente gestart met de aanpak van overlast door roeken op enkele plekken in Drachten. Het roekenbeheerplan heeft een looptijd tot en met 1 september 2026. In die periode zullen op overlastplekken ieder jaar roekennesten worden verwijderd en indien nodig worden de roeken verjaagd doormiddel van bijvoorbeeld geluid. Bij de aanpak van roekenoverlast wordt de volgende werkwijze gevolgd:

  1. Het aanpakken van overlast door roeken op overlastlocaties vindt buiten het broedseizoen plaats.
  2. Nesten op overlastlocaties worden in 2 fases verwijderd. De eerste fase gebeurt in november/december. Tijdens de tweede fase worden opnieuw nesten verwijderd die als gevolg van de eerste fase op ongewenste locaties in aanbouw zijn. Dit gebeurt in januari, maar kan worden uitgevoerd totdat er eieren worden gelegd.
  3. Nesten die voor het eerste jaar op een nieuwe overlastlocatie gevestigd zijn worden verwijderd. Deze nesten worden met voorrang buiten het broedseizoen verwijderd. Het verwijderen van nesten op deze locaties kan totdat er eieren worden gelegd.
  4. Indien blijkt dat het verwijderen van nesten niet voldoende effectief is kan de gemeente beslissen om over te gaan op het actief verjagen van roeken, bijvoorbeeld met behulp van geluid. Het verjagen met geluid wordt (in overleg met de bewoners, gemeente en politie) in de periode januari tot half februari uitgevoerd. 

Het is belangrijk dat het goed gaat met de roek

Het aantal roeken in onze gemeente mag niet dalen. We tellen elke jaar de roekennesten, en geven dit door aan de provincie. Als het aantal roeken in onze gemeente daalt en daardoor de instandhouding van de roek in gevaar komt, kan de provincie beslissen om de uitvoering van het roekenbeheerplan te stoppen. In dat geval mogen wij geen nesten meer verwijderen en geen roeken meer verjagen.

Contact met ons opnemen

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u een melding doen? Dat kan via onderstaande knop

Vraag stellen of melding doen