Ontheffingsmogelijkheden stookverbod

Het verbranden van snoeihout in agrarische gebieden is niet zomaar toegestaan. Daarvoor is een stookontheffing van de gemeente nodig. De gemeente geeft die ontheffing alleen voor het verbanden van takkenbulten die ontstaan bij het onderhoud van het landschap. Met landschapsonderhoud bedoelen we snoeien van houtwallen, bosjes en bomen in het buitengebied.

Geen ontheffing meer van 15 maart tot 15 augustus

De gemeente geeft in de periode van 15 maart tot 15 augustus géén ontheffing om snoeihout te verbranden. Dit is om wilde dieren en planten te beschermen om te voldoen aan de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming. In takkenbulten kunnen er in deze periode bijvoorbeeld vogels broeden of egels huishouden. Het is daarnaast ook een droge periode. Het vuur in de takkenbult beperkt zich vaak niet tot de takkenbult zelf maar heeft ook een negatief effect op plant en dier in de directe omgeving van de takkenbult. Ook in (zeer) droge periodes worden geen ontheffingen afgegeven (fase 2). Kijk hiervoor op natuurbrandrisico.nl.  

Verbranden kleinschalig agrarisch afval

Agrariërs en natuurorganisaties konden tot 1 januari 2024 ontheffing vragen voor het verbod afval te verbranden. Voor het indienen van dit verzoek hadden wij geen verplicht formulier. Op 1 januari 2024 is door het in werking treden van de Omgevingswet verandert welke ontheffing/vergunning nodig is voor het verbranden van kleinschalig agrarisch afval.

Situatie tot 1 januari 2024

Tot 1 januari was naast de APV-vergunning (in verband met openbare orde en veiligheid) ook een ontheffing op grond van artikel 10.63 Wet milieubeheer (in verband met milieu) nodig. Een verzoek om ontheffing/vergunning hebben wij de laatste jaren als een verzoek op grond van zowel de APV als de Wet milieubeheer beschouwd. De ontheffing verleenden wij alleen voor het verbranden van kleinschalig agrarisch afval en ook aan de andere eisen voor het kunnen verlenen van de ontheffing werd voldaan.

Situatie sinds 1 januari 2024

Sinds 1 januari is nog steeds de APV-vergunning nodig. Er kan echter geen ontheffing op grond van de Wet milieubeheer meer worden verleend voor het verbranden van afval. In plaats daarvan is een vergunning nodig op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) nodig. De aan te vragen activiteit is "verbranden van afvalstoffen ander dan in een IPPC-installatie".

Die vergunning is nodig omdat kleinschalig agrarisch afval voor de landelijke regelgeving bedrijfsafval is. Dat is namelijk al het afval dat geen huishoudelijk afval is. Een aanvraag voor die Bal-vergunning moet u indienen via het omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl).

Wet- en regelgeving

Bij het stoken van takkenbulten geldt de zorgplicht van de Wet natuurbescherming. Aan de ontheffing zijn voorwaarden en afspraken verbonden. Wij brengen voor een dergelijke vergunning € 3.925,- aan leges in rekening. Dat komt bovenop de leges die we voor de APV-vergunning in rekening brengen.