Beperking ontheffingsmogelijkheden stookverbod

Het verbranden van snoeihout in agrarische gebieden is niet zomaar toegestaan. Daarvoor is een stookontheffing van de gemeente nodig. De gemeente geeft die ontheffing alleen voor het verbanden van takkenbulten die ontstaan bij het onderhoud van het landschap. Met landschapsonderhoud bedoelen we snoeien van houtwallen, bosjes en bomen in het buitengebied.

Geen ontheffing meer van 15 maart tot 15 augustus

De gemeente geeft in de periode van 15 maart tot 15 augustus géén ontheffing meer om snoeihout te verbranden. Dit is om wilde dieren en planten te beschermen. We willen voldoen aan de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming. In takkenbulten kunnen in deze periode bijvoorbeeld vogels broeden of egels aanwezig zijn. Het is ook nog een droge periode. Het vuur in de takkenbult blijft vaak niet alleen bij de takkenbult zelf, maar heeft ook een negatief effect op planten en dieren dichtbij de takkenbult.

Wet- en regelgeving

Een stookontheffing wordt verleend op grond van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening. Bij het stoken van takkenbulten geldt de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming.