Vergunning speelautomatenhal

Op 1 maart 2021 is de Verordening Speelautomatenhallen in werking getreden. Daarmee is het mogelijk geworden om binnen de gemeente Smallingerland een speelautomatenhal te vestigen. Met deze kennisgeving informeren wij u over de procedure voor het verkrijgen van de daarvoor benodigde vergunningen. Deze kennisgeving bevat een samenvatting van de vergunningprocedure. Voor de volledige inhoud verwijzen wij u naar de Verordening Speelautomatenhallen en de bijbehorende beleidsregels, via onderstaande links. 

Benodigde vergunningen

Voor het vestigen en exploiteren van een speelautomatenhal heeft u van de burgemeester van Smallingerland in ieder geval de volgende vergunningen nodig:

  • een vestigingsvergunning (art. 2 Verordening Speelautomatenhallen) en
  • een aanwezigheidsvergunning (art. 30b Wet op de kansspelen)

Daarnaast kan er nog een omgevingsvergunning of een DHW-vergunning nodig zijn. Dit is afhankelijk van het bestemmingsplan dat geldt voor de aangevraagde locatie en of er sprake is van een horeca-inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet. 

Gefaseerde procedure: eerst aanvraag vestigingsvergunning 

Wij volgen een gefaseerde aanpak. Dit betekent dat wij met deze kennisgeving eerst oproepen om een aanvraag om vestigingsvergunning in te dienen. Dit om te voorkomen dat u binnen een korte periode meerdere aanvragen moet voorbereiden en indienen. De aanvrager die voor vergunningverlening in aanmerking komt, nodigen wij vervolgens uit om de overige benodigde vergunningen aan te vragen. Wij streven ernaar om de benodigde vergunningen rond dezelfde periode te verlenen.

Aanvraagtijdvak vestigingsvergunning 

U kunt een aanvraag om vestigingsvergunning binnen het volgende tijdvak indienen:

  • vanaf dinsdag 30 maart 2021 
  • tot en met dinsdag 11 mei 2021 om 23:59 uur

Dit kan zowel per post als per e-mail, via onderstaand correspondentieadres. Aanvragen die wij eerder of later ontvangen, nemen wij niet in behandeling. 

Indieningseisen aanvraag vestigingsvergunning

In art. 3 van de Verordening Speelautomatenhallen leest u de indieningseisen voor een aanvraag om vestigingsvergunning. Eén van deze eisen is dat de aanvraag met een daarvoor vastgesteld formulier moet worden ingediend. Dit formulier is opgenomen als bijlage bij het Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021 en kunt u ook vinden via onderstaande link. Alleen aanvragen die voldoen aan de indieningseisen, nemen we in behandeling. 

Beoordeling aanvragen

De burgemeester beoordeelt de aanvragen volgens de criteria zoals vastgelegd in de Verordening Speelautomatenhallen en het Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021. Zo moet de aanvraag in ieder geval voldoen aan een minimumeis om voor vergunningverlening is aanmerking te komen. Daarnaast voert de burgemeester een vergelijkende toets uit, waarbij hij de aanvragen rangschikt. De burgemeester kan uiteindelijk slechts één vestigingsvergunning verlenen, omdat er één speelautomatenhal in Smallingerland is toegestaan. De procedurele stappen, de beoordelingscriteria en de verdelingsprocedure kunt u uitgebreid nalezen in het Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021. Voor de planologische toets (omgevingsvergunning) verwijzen wij u naar de Beleidsregels buitenplanse afwijking omgevingsvergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021.

Nota van inlichtingen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de procedure. Wij stellen u daarom in de gelegenheid om vanaf dinsdag 16 maart 2021 gedurende twee weken vragen te stellen ter verduidelijking van de procedure en de criteria. Dit kunt u indienen via onderstaand correspondentieadres. Deze vragen worden van een reactie voorzien en als 'Nota van inlichtingen' geanonimiseerd beschikbaar gesteld. De nota is vanaf dinsdag 6 april 2021 voor een ieder digitaal raadpleegbaar via ons elektronisch Gemeenteblad en onze website. 

Correspondentieadres 

Per post

De burgemeester van de gemeente Smallingerland
T.a.v. Team VTH
Postbus 10.000
9200 HA DRACHTEN


Per e-mail

evenementen@smallingerland.nl

Verordening en beleidsregels

Benodigde formulieren 

Overzicht procedure